ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนางเม้ง
หมู่ที่ 3 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์/โทรสาร 044-854544
e-mail : bannangmeng@gmail.com
http://school.obec.go.th/bannangmeng