ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านนางเม้ง

            ก่อนปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านนางเม้งส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร     อยู่ห่างจากบ้านนางเม้งไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1.5 กิโลเมตรนับว่าเป็นระยะทางไกลพอสมควรสำหรับเด็กที่เดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวชาวบ้านจึงขอตั้งโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน ทางราชการอนุมัติให้ตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519 โดยทางราชการมอบให้ นายองอาจ ผลสวัสดิ์ ข้าราชการครูโรงเรียนโพนทองพิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ก่อตั้งและร่วมกับชาวบ้านนางเม้ง เตรียมการต่าง ๆ เช่น สถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ  วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนางเม้งและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่าประมาณ 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ  นายองอาจ ผลสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก ( 1 พฤษภาคม 2519 ถึง 30 กันยายน 2543)

             โรงเรียนบ้านนางเม้ง ตั้งอยู่บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากหมู่บ้านนางเม้งไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร ติดกับถนนสาย ชัยภูมิ ภูเขียว (ทางหลวง หมายเลข 201) ห่างศาลากลางจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 7 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้ ทิศตะวันออก ติดกับถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านนางเม้ง ทิศใต้ ติดกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก ติดกับหนองสระพัง ทิศเหนือ ติดกับถนนสายชัยภูมิ - ภูเขียว ในปีงบประมาณ 2521 โรงเรียนบ้านนางเม้งได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1. ฉ ใต้ถุนสูง  3 ห้องเรียน เป็น 6 ห้องเรียน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 286 คน ทำให้ขาดแคลนห้องเรียน พร้อมกับอาคารเรียนแบบ ป.1   4 ห้องเรียนเกิดชำรุดทรุดโทรม ทางโรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียนในปี 2538 และได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนได้ ในปีงบประมาณ 2538   และในปีงบประมาณ 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/ 29 จำนวน 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ครบ ในราคาค่าก่อสร้าง 1,920,000 บาท และวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคาร  ทางโรงเรียนขออนุมัติใช้วัสดุดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารอนุบาล จำนวน  2 ห้องเรียน  โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการในการก่อสร้าง   ทำให้โรงเรียนแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนด้านอาคารเรียนลงได้  ในปีงบประมาณ 2524 โรงเรียนได้รับจัดสรรบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 2 ชั้น 2 ห้องนอน และในปีงบประมาณ 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.  201/26  200 ตารางเมตร 1 หลัง

ด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนบ้านนางเม้ง มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ   มาโดยตลอด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในอันดับ 1 - 10 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ และเคยได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอเมืองชัยภูมิ    ครูผู้สอนดีเด่นในระดับอำเภอและจังหวัด ห้องสมุดดีเด่น  เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนโพนทองมาตลอด

ปีการศึกษา 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านนางเม้งเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี  2542  และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ พหุปัญญา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตามความสนใจของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดและสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่าง ๆ  โดยในปีการศึกษา 2541 – 2543  มีโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ขอศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 พฤษภาคม  2547  นายวิชัย  ประทุมไทย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน และได้จัดระบบบริหารงานออกเป็น 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป  มีภาระกิจในการให้บริการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านนางเม้งได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย ที่สำคัญ ๆ เช่น โรงเรียนต้นแบบตามโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในสถานศึกษา ของกระทรวงพลังงาน  โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(โรงเรียนขนาดเล็ก) ระดับยอดเยี่ยม ของ สพฐ. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน อันดับ 2  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนทอง  ..  2548   ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พ.ศ. 2549  และระดับ สพฐ. ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลสะท้อนของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2549  ได้รับรางวัลโรงเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่  2  ระดับประเทศ  โรงเรียนในโครงการกินผักทุกวันเด็กไทยทำได้  1 ใน 3 โรงเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และกรมส่งเสริมอนามัย  โรงเรียนชนะเลิศ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชิดชูครูชัยภูมิ  ปี 2549  ประเภทหน่วยงาน  เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนทอง  ปีการศึกษา  2549  ถึง 2552 เป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  กลุ่มเมือง 12  ปี 2548  ถึง  2552 และที่สำคัญผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอจาก สมศ.ในระดับดีมาก

ปีการศึกษา 2550  เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และฝึกอบรม  ออสเตรเลีย โดยมีพัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบคละชั้น ของ  สพฐ. จนถึงปัจจุบัน  และชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดชัยภูมิ  และรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับกลุ่มจังหวัดที่  11  ประจำปีการศึกษา  2550

          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนางเม้งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผ่านการประเมินและรับรอคุรภาพการศึกษารอบสามจาก สมศ. ในระดับดีมาก โดยที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นจนเป็นที่ประจักษ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เฉลี่ย 56.76  ซึ่งสูงกว่าระดับชาติ นั่นหมายความว่าคุณภาพของครูผู้สอน การบริหารจัดการ การสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน

  ข้อมูลอัตลักษณ์สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนางเม้ง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

......................................

 

1. ปรัชญาของโรงเรียน

มุ่งมั่นทำความดี           มีมนุษย์สัมพันธ์

สร้างสรรค์ประชาธิปไตย            ร่วมใจเรียนรู้วิชา

ล่ำค่าสิ่งแวดล้อม                      ยุวเกษตรกรพร้อมชุมชน

2. คำขวัญของโรงเรียน

                    เรียนดี   มีพลานามัย   วินัยนำ   คุณธรรมสูงส่ง


3. เวปไซต์ / อีเมล / โทรศัพท์ของโรงเรียน

                   http://nam.chaiyaphum1.com และ http://school.obec.go.th/bannangmeng

                   e-mail : bannangmeng@gmail.com

                   tel., fax.  044-854544

 

4. สีประจำโรงเรียน

                   เขียว เหลือง

          สีเขียว  หมายถึง ความเจริญงอกงามในคุณธรรม  ความรู้ ทักษะทางวิชาการ งานอาชีพ   รวมถึงเจตคติ ที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สีเหลือง  หมายถึง  ความเป็นผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ความสนุกสนาน ร่าเริงเบิกบาน  เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีจิตที่งดงาม ความมีเหตุมีผล  และมีความเคารพนอบน้อม

 

5. เครื่องหมายสัญญลักษณ์

 

         

 

คำอธิบาย 

ช่อใบอีเม้งสีเขียว 2 ช่อ หมายถึง สัญลักษณ์ของชุมชนบ้านนางเม้ง 2 หมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียวมีความเจริญพร้อมสรรพทางการศึกษา

          เกร็ดความรู้สีทองที่หลากหลาย 16 เกร็ด ล้อมวงอักษรย่อ “นม” (โรงเรียนบ้านนางเม้ง) สีทองที่ครูเพียรพยายามพร่ำสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ความสามารถ ในเชิงทักษะชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมไทย และสังคมโลก

          ผู้เรียนสีเหลืองทองเปล่งรัศมีสีทอง 9 แฉก แสดงถึงความเป็นผู้นำทางวิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ความสนุกสนาน ร่าเริงเบิกบาน  เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีจิตที่งดงาม ความมีเหตุมีผล  และมีความเคารพนอบน้อม กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ

 

6. วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านนางเม้ง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ภายในปี ๒๕๕๕

 

7. พันธกิจ

          พัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดหาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยและใช้เครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม  จัดระบบบริหารการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

 

8. เป้าประสงค์

          เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และมีทักษะอาชีพที่ดีและสามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

 

9. เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ น่าเรียน