กิจกรรมเตรียม "ต้นกล้านางเม้งโมเดล"

โพสต์13 พ.ค. 2555 06:42โดยDr.wichai Prathoomthai
    โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน "นางเม้งโมเดล" ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 โดยจัดเป็น 3 กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชน ดังนี้
    1. ร่วมกัน    :      สร้างต้นกล้า
                      :     พัฒนาความพร้อม
    
    2. พึ่งพา     :     วิถีนำ

                      :     ประสานพลัง
                      :     ปลูกฝังความดีงาม

    3. ภูมิใจ      :     อ่าน เขียน
                      :     ร้อยเรียงวิธีคิด
                      :     กาย จิต สมบูรณ์
                      :     เพิ่มพูนมาตรฐาน

Comments