บุคลากรดร.วิชัย ประทุมไทย ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง
นงนุช ชาติศรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
ข้าราชการบำนาญ (ครูจิตอาสา)

ปัญญา เต็งชัยภูมิ ศษ.ม.(บริหาร)
ครู ชำนาญการพิเศษ
ทนงศักดิ์  ธงภักดิ์ ปวช.
นักการฯ (SP2)สุจริต ประสานเนตร ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
ครู ชำนาญการพิเศษ

อภิชาติ  พิมพ์กุล วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ครู ชำนาญการพิเศษบุญถม ธรรมปาน ค.บ.(ประถมศึกษา)
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศุภเวช ลำนามน ศษ.ม.(บริหาร)
ครู ชำนาญการพิเศษ

นิรัญ หอยสังข์ ม.6
ครูอัตราจ้่าง