พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ทำไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ

 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

                สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย

·       การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย

·       ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต

·       การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ำใจนักกีฬา

·       การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

·       ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ            ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่        การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑        เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

สาระที่        ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  พ ๒.๑      เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

สาระที่   การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล

มาตรฐาน  พ ๓.๑      เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

มาตรฐาน  พ ๓.๒     รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระที่        การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ ๔.๑        เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่        ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ ๕.๑       ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     สารเสพติด และความรุนแรง

 

คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 

·       มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ         การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

·       มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย  การเล่นและการออกกำลังกาย

·       ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จักปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม

·       ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ              การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย

·       มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้

·       ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ

·       ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ

·       ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 

·       เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแลอวัยวะที่สำคัญของระบบนั้น ๆ

·       เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศของชายหญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม

·       เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข

·       ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม

·       ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ

·       มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน

·       รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพื้นเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหน้าที่ของตนเอง  จนงานสำเร็จลุล่วง

·       วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจำ

·       จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

·       มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ